Inloggen

Bekijk- of plaats eenvoudig nieuwe bestellingen

Voorwaarden

Artikel 1 – Uitleg

Onderstaand de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deelname aan het affiliate programma van YouTap. Bij akkoord van deze Voorwaarden wordt verondersteld dat u op de hoogte bent van de rechten en plichten die genoemd worden in deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Definities

  1. YouTap, de eenmanszaak gevestigd in Elburg, Stoopschaarweg 10, 8081 PE. BTW nummer: NL003569874B32 KvK-nummer: 81493401
  2. Affiliate: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en door YouTap als Affiliate is geaccepteerd om producten en informatie te onder de aandacht te brengen via de Affiliate site.
  3. Affiliate site: De internetpagina of -pagina’s waarmee de Affiliate deelneemt aan het partnerprogramma van www.youtap.nl

Artikel 3 – Aanmelding en acceptatie

1. Iedereen die over een site op internet beschikt kan zich aanmelden als Affiliate.

2. Aanmelding als Affiliate houdt in dat deze Algemene Voorwaarden aanvaardt en gerespecteerd worden.

Artikel 4 – Gebruik

1. De Affiliate zal de door YouTap aangeboden content slechts gebruiken ten behoeve van het affiliate programma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.

2. Affiliates zijn niet toegestaan het aangeleverde materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen:

  • Spam versturen: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen plaatsen van berichten op forums, in nieuwsgroepen of op weblogs
  • Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden
  • Misleiding van derden

Artikel 5 – Informatievoorziening en prijsvoering

Let op! YouTap werkt niet met Datafeeds. De Affiliate is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de productinformatie en eventuele prijzen die genoemd worden op de Affiliate-site.

Artikel 6 – Commissie

1. De Affiliate maakt aanspraak op een commissie indien YouTap een verkoop heeft geregistreerd via de Affiliate site. De commissie is voor een als bedrijf aangesloten Affiliate exclusief BTW. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing, zal over de commissie BTW worden berekend.

2. De registratie van verkopen zoals die wordt weergegeven op de website van YouTap is bindend voor de Affiliate. De Affiliate heeft alleen recht op een commissie als de daarvoor bestemde kortingscode is toegepast op een aankoop. De commissies van verschillende producten zijn te vinden op het partnerprogramma pagina. YouTap heeft het recht om commissies van deze producten ten alle tijden te veranderen.

3. De Affiliate geeft YouTap toestemming voor het opstellen van de creditnota’s voor de uitbetaling van de commissie. Indien de Affiliate zelf voor facturatie wenst te zorgen, dan zal dit in overleg moeten worden afgestemd.

4. De betaling van de commissie zal op de eerst volgende maand plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Affiliate heeft aangegeven.

5. De commissie is alleen geldig op een YouCard.

Artikel 7 – Beëindiging

1. YouTap is te allen tijde gerechtigd om de Affiliate overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken. Onverminderd haar overige rechten is EcoLogisch onder meer gerechtigd om de Affiliateovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval: – De Affiliate in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt; – De site van de Affiliate naar oordeel van YouTap in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;

2. De affiliate is gerechtigd om de Affiliateovereenkomst te allen tijde, en zonder opzegtermijn te beëindigen. Afmelden kan door een e-mail te verzenden naar: [email protected] of schriftelijk door een duidelijke brief naar: YouTap, Stoopschaarweg 10, 8081 PE Elburg

3. Bij opzegging worden eventuele openstaande commissiebedragen worden door YouTap uitbetaald. Openstaande commissiebedragen worden binnen zeven (7) werkdagen na het einde van de maand waarin opgezegd is door middel van een creditfactuur opgegeven en uitbetaald.

Artikel 8 – Geheimhouding

Alle door u aan YouTap verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1. YouTap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die door de Affiliate of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden diensten;

2. YouTap draagt er zorg voor dat het partnerprogramma 24 uur per dag bereikbaar is, afgezien van periodiek onderhoud, technische storingen en overmacht. YouTap kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele omzetderving of andere kosten die hieruit voortvloeien;

3. De Affiliate is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de accountgegevens.

4. YouTap is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of fouten in de uitbetaling wegens onjuiste of onvolledig verstrekte informatie.

Artikel 10 – Overig

1. De Affiliate zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens YouTap

2. De Affiliate is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Affiliate overeenkomst over te dragen aan een derde

3. YouTap is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te veranderen. De Affiliate zal hiervan digitaal op de hoogte worden gebracht. Wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor de Affiliate niet acceptabel zijn, is de Affiliate gerechtigd de Affiliateoverenkomst te beëindigen. Indien de Affiliate niet tot beëindiging van de Affiliateovereenkomst overgaat, wordt de Affiliate geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.

4. Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

5. De Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.