Inloggen

Bekijk- of plaats eenvoudig nieuwe bestellingen

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemene Voorwaarden

YouTap
Telefoonnummer: +31(0)85 060 44 88
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 81493401
Btw-identificatienummer: NL003569874B32

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, ontwerpen, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten tussen Niels.to / YouTap (hierna ”YouTap” ) en haar Opdrachtgever.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien YouTap gebruik maakt van derden.
 3. Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel indien ze schriftelijk zijn vastgelegd.
 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 1 maand na offertedatum.
 2. YouTap kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Opdrachtgever daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtgever anders aangeeft.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst op de website

 1. De bestellingen door Opdrachtgever, op de website van YouTap gedaan, worden zo spoedig mogelijk door YouTap uitgevoerd, nadat opdrachtgever deze (elektronisch) heeft bevestigd.
 2. Bestellingen kunnen door de Opdrachtgever, het is een product dat speciaal op maat is gemaakt, niet worden geannuleerd. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de URL achter de op maat gemaakte visitekaart niet kan worden herschreven.
 3. Nu het een product op maat betreft (niet herschrijf baar en volgens de wensen van de Opdrachtgever opgemaakt) is er voor zowel de Opdrachtgever als ondernemer en als consument geen wettelijke bedenktijd. Het herroeppingsrecht is derhalve niet van toepassing.
 4. YouTap stelt alles in het werk om de kleuren, kenmerken en details van de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. YouTap kan echter niet garanderen dat de getoonde kleuren, kenmerken en details op de elektronische display overeenkomen met de werkelijke kleuren en details van de producten.
 5. YouTap zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit voeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van der wetenschap. De verplichting daartoe is een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
 6. YouTap heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Opdrachtgever aangegeven adres.
 3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft YouTap het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 4. De levertijd vangt aan nadat de overeenkomst elektronisch is bevestigd aan de Opdrachtgever.
 5. Overschrijding van de opgegeven levertijd, welke te allen tijde indicatief is, geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 – Vrijwaring derden

Opdrachtgever vrijwaart YouTap voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van elke schade, die het directe of indirecte gevolg is en/of samenhangen met de uitvoering van alle gesloten overeenkomsten van koop/verkoop, alsmede alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden, met inbegrip van werkzaamheden verricht door zijdens YouTap ingeschakelde hulppersonen.

Artikel 7 – Tarieven en betaling

 1. De facturen worden per e-mail in pdf-bestand een paar werkdagen na bestelling op de website toegestuurd aan Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die YouTap hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, zijn in euro’s en exclusief BTW  en kan YouTap te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die YouTap niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

Artikel 8 – Garantie

 1. De door YouTap geleverde goederen voldoen en/of diensten aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 2. De garantie met betrekking tot bestellingen/producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van normale slijtage of voortvloeit uit nalatigheid, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan en/of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. De garantietermijn voor producten verkocht door YouTap bedraagt 2 jaar vanaf de datum van aankoop, tenzij anders vermeld.

Artikel 9 – Reclame

 1. De Opdrachtgever is verplicht om klachten/reclames ter zake van geleverde zaken en/of verrichte diensten en werkzaamheden binnen vijf dagen na ontvangst/levering aan YouTap te melden.
 2. Indien deze klachten/reclames niet tijdig aan YouTap kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de werkzaamheden conform de overeenkomen afspraken te zijn verricht.
 3. Bij reclames c.q. klachten is de Opdrachtgever niet bevoegd haar betalingsverplichting op te schorten.
 4. YouTap dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Bij terechte klachten/reclames zullen de klachten door YouTap in overleg met de wederpartij worden opgelost.

Artikel 10 – Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens YouTap in verband met koop/verkoop en/of het verrichten van diensten en werkzaamheden in ieder geval 6 maanden na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren goederen blijven eigendom van YouTap, totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen jegens YouTap uit hoofde van de gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door YouTap geleverde zaken, die ingevolge het vorige lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, verkopen, vervreemden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 12 – Opschorting van de overeenkomst

 1. YouTap is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of dreigt niet na te komen.
 2. De bevoegdheid tot opschorting vervalt indien de Opdrachtgever ter verzekering van de nakoming van zijn verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.
 3. Indien door YouTap door het opschorten van de overeenkomst schade wordt geleden en/of hierdoor extra kosten worden gemaakt, dan komt dit voor rekening van de Opdrachtgever. Voor schade die de Opdrachtgever door de opschorting lijdt, is YouTap niet aansprakelijk.

Artikel 13 – Ontbinding van de overeenkomst

 1. YouTap heeft het recht de overeenkomst te ontbinden in geval van:
  – liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging bij Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zonder enige verplichting van YouTap tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van YouTap op de Opdrachtgever direct opeisbaar.

Artikel 14 – Aansprakelijk

 1. Indien YouTap aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade van de Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door niet, of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van YouTap in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het (factuur-)bedrag van het met de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van YouTap beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.000,00.
 2. YouTap is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan, de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van YouTap aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan YouTap toegerekend kunnen worden;
 3. YouTap is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van YouTap.
 5. YouTap heeft en behoudt te allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht is YouTap gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop YouTap en de door haar ingeschakelde derden geen invloed kan uitoefenen en hierdoor niet in staat is de verplichtingen na te komen, zoals oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden, onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen, computer­virussen, ongeval of andere voorvallen.
 3. Indien YouTap ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen is YouTap gerechtigd voor dat gedeelte apart een factuur te zenden, welke Opdrachtgever dient te voldoen.

Artikel 16 – Intellectuele eigendom / Gebruiksvoorwaarden / Geheimhouding / Boetebeding

Intellectuele eigendomsrechten
YouTap behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving, waaronder een drager met gegevens of andere informatie met betrekking tot Intellectuele Eigendom. De Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

Gebruikersvoorwaarden

 1. Opdrachtgever verklaart en garandeert de site van YouTap niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en/of in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving en/of niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
 2. Opdrachtgever verklaart en garandeert dat zijn/haar bijdragen niet onjuist, onnauwkeurig, misleidend, spam of andere vormen van verzoeken zijn.
 3. Indien door Opdrachtgever informatie wordt verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, heeft YouTap het recht om het account op te schorten/te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de site (of een deel daarvan) te weigeren.
 4. Door Opdrachtgever dienen er registratiegegevens op de site te worden verstrekt, zoals onder meer een geldig e-mailadres en wachtwoord.
 5. Opdrachtgever stemt ermee in deze informatie vertrouwelijk te houden. Als Opdrachtgever bent u zelf verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord.
 6. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

Geheimhouding

 1. Opdrachtgever houdt iedere informatie geheim, die van YouTap wordt ontvangen.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende YouTap waarvan Opdrachtgever weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan YouTap schade kan berokkenen.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de tussen partijen gesloten overeenkomst en voor een periode van 1 jaar na het eindigen daarvan.

Boetebeding

 1. Bij elke overtreding van bovenstaande verplichting inzake intellectueel eigendom, gebruiksvoorwaarden en/of geheimhouding verbeurt de Opdrachtgever aan YouTap zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling nodig is, een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000.00 ineens, alsmede een bedrag van € 250,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt of voor elk gedeelte van een dag dat Opdrachtgever in overtreding is.
 2. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit van de overtreding en laat onverlet het recht van de YouTap om nakoming van de betreffende bepaling(en) te verlangen en/of schadevergoeding te vorderen voor zover de schade de boetes overstijgt.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschilbeslechting

Op de algemene voorwaarden, alsook alle gesloten overeenkomsten tussen YouTap en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van YouTap.

Artikel 18 – Wijziging overeenkomst en voorwaarden

 1. YouTap heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. YouTap en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.